Doelstelling

Doel van de stichting

Ons doel is praktische ondersteuning op maat bieden aan gezinnen met (langdurig) zieke kinderen met als uitgangspunt het gezin te verlichten.

 

Doelgroep

Onze doelgroep zijn ouders/verzorgers binnen een gezin met een ziek kind tussen de 0-18 jaar, die te maken hebben met overbelasting. Praktische hulp is voor dit gezin erg welkom. De ouders/verzorgers in kwestie kunnen niet (voldoende) terugvallen op overige hulpbronnen, zoals hulp van hun familie of het inkopen van hulp. De stichting richt zich op de regio Alkmaar en de ouder/verzorger zal dus ook in Alkmaar en omgeving woonachtig moeten zijn.

 

Het doel in de praktijk

De stichting biedt praktische hulp aan gezinnen die daarvoor een indicatie hebben. De hulp wordt geboden tegen geen of een minimale bijdrage.

De hulp die geboden wordt is van praktische aard en op maat. Elke casus wordt individueel beoordeeld en de stichting kijkt naar welke vorm van praktische hulpverlening uitkomst kan bieden. Er kunnen meerdere vormen van hulp tegelijkertijd worden geboden aan een gezin. Te denken valt aan hulp in de huishouding, begeleiding bij artsengesprekken, hulp bij het verzorgen van de kinderen, hulp bij papier- en regelwerk, enz. De hulp wordt geboden door daarvoor getrainde vrijwilligers, die ondersteund worden door professionals.

De hulp is van tijdelijke aard, tot er oplossingen voor de lange termijn zijn gevonden. Bijvoorbeeld totdat het met uw  kind beter gaat of totdat u hulp kunt krijgen van een andere organisatie. Indien nodig kan de periode van hulpverlening door onze stichting worden verlengd. Er wordt van tevoren een plan van aanpak gemaakt waarin het beoogde tijdspad wordt uitgezet, waarin de vormen van hulp worden besproken, maar ook waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Uw hulpvraag staat centraal en wij zullen ons best doen daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Vooraf en tussentijds zal uw casus worden geëvalueerd met een casemanager.

De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt bestuurd door vrijwilligers. Door middel van fondswerving, donateurs en sponsoren kan de stichting voortbestaan. Onze dank daarvoor is dan ook groot!

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.