Publicatie KVK Jaarrekening 2016

Stichting Dionne
Stevinstraat 2
1704 RN  Heerhugowaard

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 63148102


INHOUDSOPGAVE

1        Algemeen
1.1     Samenstellingsverklaring
1.2     Algemene gegevens Stichting Dionne
2        Jaarrekening
2.1     Balans per 31 december 2016
2.2     Staat van baten en lasten 2016
2.3     Toelichting op de jaarrekening
2.3.1      Grondslagen voor de balanswaardering
2.3.2      Grondslagen voor de resultaatbepaling
2.4     Toelichting op de balans per 31 december 2016
2.5     Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2016
3        Algemene Bestuursvergadering
3.1         Vergadering 14 juni 2017


1      Algemeen

1.1     Samenstellingsverklaring

Opdracht en verantwoording
In opdracht van Stichting Dionne is, in samenwerking met Administratiekantoor Jerry Klaver te Noord-Scharwoude en aan de hand van de door de stichting overlegde bescheiden en verstrekte inlichtingen, de jaarrekening 2016 samengesteld, bestaande uit de onderdelen genoemd in de inhoudsopgave.

De door de Stichting Dionne gevoerde administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en geeft geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de organisatie.

In het rapport kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen.
 

1.2     Algemene gegevens Stichting Dionne

Onderneming
Stichting Dionne is gestart per 16 april 2015 als rechtsvorm Stichting. Aktedatum 16 april 2015 bij Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 63148102 op 20 april 2015.

Activiteiten
Het bieden van praktische ondersteuning op maat voor gezinnen met (langdurig) zieke kinderen met als uitganspunt dat de praktische ondersteuning van het gezin verlichting brengt; de stichting biedt hulp indien het zieke kind thuiswonend is en in de leeftijd is van nul tot en met achttien jaar.

Oprichters
Mevrouw E.H. van Dam - Goedhart
De heer R. van Dam

Bestuur
Mevrouw E.H. van Dam - Goedhart
De heer J.F.G. Klaver
Mevrouw B.R. Bouwman
Mevrouw M.A. Loonstra
Mevrouw C.A.M. Veul
De heer E.J. Perez
Mevrouw A.E. van Rijn


2      Jaarrekening

2.1     Balans per 31 december 2016


 

2.2     Staat van baten en lasten 2016


2.3     Toelichting op de jaarrekening

2.3.1  Grondslagen voor de balanswaardering

Vaste activa
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van geschatte levensduur.

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Onder liquide middelen zijn opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen alsmede de wissels en cheques.

Eigen vermogen
Het eigen kapitaal van een onderneming, waaronder het aandelenkapitaal en de reserves.

Vreemd vermogen
Langlopende schulden/voorziening
De langlopende schulden zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Kortlopende schulden
Dit betreffen de schulden korter dan 1 jaar, opgenomen tegen de nominale waarde.

2.3.2  Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en ontvangen donaties, minus de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt toegevoegd bij of verminderd van de algemene reserve.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensuur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
 

2.4       Toelichting op de balans per 31 december 2016


 

2.5     Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 20163      Algemene Bestuursvergadering

3.1     Vergadering 14 juni 2017

Notulen:                De Algemene Bestuursvergadering van Stichting Dionne, gehouden te Heerhugowaard op donderdag 18 mei 2017

Aanwezig:            Dhr. J.F.G. Klaver                          Penningmeester
                               Mevr. M.A. Loonstra                     Voorzitter
                               Mevr. C.A.M. Veul                         Secretaris
                               Mevr. A.E. van Rijn                       Algemeen bestuurslid

Afwezig:                 Dhr. E.J. Perez                              Algemeen bestuurslid
                               E.H. van Dam – Goedhart             Algemeen bestuurslid
                               Mevr. B.R. Bouwman                    Algemeen bestuurslid

Agendapunten:      1. Opening
                                    2. Deponeren jaarrekening
                                    3. Goedkeuring jaarrekening 2016
                                    4. Vaststellen resultaat 2016
                                    5. Sluiting

1. Opening
De voorzitter, mevr. Loonstra, opent de vergadering met alle aanwezigen welkom te heten.
De voorzitter wijst mevr. Bouwman aan tot secretaris van deze vergadering en verzoekt haar de notulen te houden.

2. Deponeren jaarrekening
De penningmeester moet de jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan het bestuur. De maximale uitstel is 6 maanden. Geplande datum voor het ondertekenen van de jaarrekening 2016 is gesteld op 14 juni 2017.
Vervolgens zal Administratiekantoor Jerry Klaver de jaarrekening 2016 binnen 8 dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Tevens zal de ondertekende versie openbaar gemaakt worden op de website van de stichting.

3. Goedkeuring jaarrekening 2016
Het door Administratiekantoor Jerry Klaver samengestelde jaarrapport 2016 wordt door het bestuur goedgekeurd. Het bestuur wordt decharge verleend door het gevoerde beleid, behoudens de wettelijke bepalingen genoemd in artikel 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Vaststellen resultaat 2016
Met algemene stemmen wordt besloten het positieve resultaat over het afgelopen boekjaar à € 18.780 aan de algemene reserve toe te voegen.

5. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus opgemaakt te Heerhugowaard, 18 mei 2017.

 

Voorzitter,
Mevr. M.A. Loonstra

Penningmeester,
Dhr. J.F.G. Klaver

Secretaris,
Mevr. C.A.M. Veul

Algemeen bestuurslid,
Mevr. A.E. van Rijn

 

Publicatiedatum: 27-06-2017

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.