PUBLICATIE KVK JAARREKENING 2015

Stichting Dionne
Korenbloemstraat 15
1817CH Alkmaar

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 63148102


INHOUDSOPGAVE:
 

1 - Algemeen

1.1 - Samenstellingsverklaring

1.2 - Algemene gegevens Stichting Dionne

2 - Jaarrekening 2015

2.1 - Balans per 31 december 2015

2.2 - Staat van baten en lasten 2015

2.3 - Toelichting op de jaarrekening

2.3.1 - Grondslagen voor de balanswaardering

2.3.2 - Grondslagen voor de resultaatbepaling

2.4 - Toelichting op de balans per 31 december 2015

2.5 - Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2015

3 - Algemene Bestuursvergadering

3.1 - Vergadering 31 maart 2016


1 - Algemeen

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht en verantwoording

In opdracht van Stichting Dionne is in samenwerking met Administratiekantoor Jerry Klaver te Noord-Scharwoude aan de hand van de door de stichting overlegde bescheiden en verstrekte inlichtingen de jaarrekening 2015 samengesteld, bestaande uit de onderdelen genoemd in de inhoudsopgave.

De door de Stichting Dionne gevoerde administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en geeft geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de organisatie.

In het rapport kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen.
 

1.2 Algemene gegevens Stichting Dionne

Onderneming

Stichting Dionne is gestart per 16 april 2015 als rechtsvorm Stichting. Aktedatum 16 april 2015 bij Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 63148102 op 20 april 2015.
 

Activiteiten

Het bieden van praktische ondersteuning op maat voor gezinnen met (langdurig) zieke kinderen met als uitganspunt dat de praktische ondersteuning van het gezin verlichting brengt; de stichting biedt hulp indien het zieke kind thuiswonend is en in de leeftijd is van nul tot en met achttien jaar.
 

Oprichters

Mevrouw E.H. van Dam - Goedhart

De heer R. van Dam
 

Bestuur

Mevrouw E.H. van Dam - Goedhart

De heer J.F.G. Klaver

Mevrouw B.R. Bouwman


2 - Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2015


 

 

2.2 Staat van baten en lasten 2015

 

2.3 Toelichting op de jaarrekening

2.3.1 Grondslagen voor de balanswaardering

Vaste activa

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van geschatte levensduur.
 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa - De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen - De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Onder liquide middelen zijn opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen alsmede de wissels en cheques.
 

Eigen vermogen

Het eigen kapitaal van een onderneming, waaronder het aandelenkapitaal en de reserves.
 

Vreemd vermogen

Langlopende schulden/voorziening - De langlopende schulden zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Kortlopende schulden - Dit betreffen de schulden korter dan 1 jaar, opgenomen tegen de nominale waarde.
 

2.3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en ontvangen donaties, minus de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt toegevoegd bij of verminderd van de algemene reserve.
 

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
 

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensuur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.
 

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
 

Financiële baten en lasten

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
 

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015

 

2.5 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2015


3 - Algemene Bestuursvergadering

3.1 Vergadering 31 maart 2016

Notulen: De Algemene Bestuursvergadering van Stichting Dionne, gehouden te Heerhugowaard op donderdag 31 maart 2016

Aanwezig:

 • Dhr. J.F.G. Klaver - Penningmeester
 • Mevr. E.H. van Dam - Goedhart - Voorzitter
 • Mevr. B.R. Bouwman - Algemeen bestuurslid
 • Mevr. M. Kramer - Algemeen bestuurslid
   

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Deponeren jaarrekening
 3. Goedkeuring jaarrekening 2015
 4. Vaststellen resultaat 2015
 5. Sluiting
   

1. Opening

De voorzitter, mevr. E.H. van Dam - Goedhart, opent de vergadering met alle aanwezigen welkom te heten.

De voorzitter wijst mevr. M. Kramer aan tot secretaris van deze vergadering en verzoekt haar de notulen te houden.
 

2. Deponeren jaarrekening

De penningmeester moet de jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan het bestuur. De maximale uitstel is 6 maanden. Geplande datum voor het ondertekenen van de jaarrekening 2015 is gesteld op 12 mei 2016.

Vervolgens zal Administratiekantoor Jerry Klaver de jaarrekening 2015 binnen 8 dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Tevens zal de ondertekende versie openbaar gemaakt worden op de website van de stichting.
 

3. Goedkeuring jaarrekening 2015

Het door Administratiekantoor Jerry Klaver samengestelde jaarrapport 2015 wordt door het bestuur goedgekeurd. Het bestuur wordt decharge verleend door het gevoerde beleid, behoudens de wettelijke bepalingen genoemd in artikel 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 

4. Vaststellen resultaat 2015

Met algemene stemmen wordt besloten het positieve resultaat over het afgelopen boekjaar à € 1.601,86 aan de algemene reserve toe te voegen.
 

5. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus opgemaakt te Heerhugowaard, 24 april 2016.

Voorzitter,
Mevr. E.H. van Dam - Goedhart

Penningmeester,
Dhr. J.F.G. Klaver

Algemeen bestuurslid,
Mevr. B.R. Bouwman

Algemeen bestuurslid,
Mevr. M. Kramer


Publicatie datum: 27-4-2016

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.