Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dionne

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Dionne (ANBI document). Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten.

Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting Dionne een kort durend beleidsplan en beleidsvoering van telkens 1 jaar. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.

 


 

Statutaire doelstelling:

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris. Voor de algemene doelstelling verwijs ik u naar: http://www.stichtingdionne.nl/wat-doen-we/doelstelling/

Artikel 2:

2.1. De stichting heeft als doel: het bieden van praktische ondersteuning op maat voor gezinnen met (langdurig) zieke kinderen met als uitgangspunt dat de praktische -ondersteuning het gezin verlichting brengt. De stichting biedt hulp indien het zieke kind thuiswonend is en in de leeftijd is van nul tot en met achttien jaar.
Tot het doel van de stichting behoort tevens het verrichten van al wat met het hiervoor omschreven doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter -of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2.2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2.3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het aangaan van samenwerkingsverbanden met vrijwilligers; het werven van bekendheid door middel van een website en social media; het bijeenbrengen van middelen door middel van crowdfunding, sponsoren en dergelijke.

 Bestuursbeleid:

 • Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur. Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.
   
 • Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
   
 • Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen.
   
 • Geen van onze bestuursleden hebben Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
   
 • Het bestuur komt minimaal één keer per twee maanden samen voor een vergadering.
   


Financieel beleid:

 • Stichting Dionne is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).
   
 • Het boekjaar van Stichting Dionne loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Beloningsbeleid:

 • Stichting Dionne heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd.
   
 • Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.

Ter aanvulling de paragrafen uit de Statuten, opgesteld door de notaris, aangaande de financiën.

Artikel 2.1

De stichting heeft als doel: het bieden van praktische ondersteuning op maat voor gezinnen met (langdurig) zieke kinderen, met als uitgangspunt dat de praktische ondersteuning het gezin verlichting brengt. De stichting biedt hulp indien het zieke kind thuiswonend is en in de leeftijd van nul tot en met achttien jaar. Tot het doel van de stichting behoort tevens het verrichten van al wat met het hiervoor omschreven doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3.5

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Artikel 12.2

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
 Vrijwilligersbeleid:

 • De vrijwilligers zijn het fundament van de stichting.
   
 • Alle medewerkers binnen de stichting zijn vrijwilligers. Zo ook de bestuursleden, pr, coördinatoren enzovoort.
   
 • Alle vrijwilligers dien een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen en tekenen een vrijwilligersovereenkomst.
   
 • Binnen stichting Dionne is een groep vrijwilligers aangesteld die de gezinnen ondersteuning bieden. Hierna te noemen de gezinsondersteuners.
   
 • De gezinsondersteuners bieden de gezinnen die hulp behoeven, praktische hulp en ondersteuning aan d.m.v.;
  - Licht huishoudelijk werk
  - Emotionele ondersteuning
  - Logistiek
  - Administratie
   
 • De gezinsondersteuners zullen in de toekomst deskundig en professioneel getraind, gecoacht en ondersteund worden. Momenteel worden zijn ondersteund door de coördinatoren.
   
 • De coördinatoren hebben een cursus gevolgd bij de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) of een coördinator heeft een afgeronde opleiding en/of werkervaring hebben ten behoeve van het ondersteunen van de gezinnen en de vrijwilligers.
   
 • Voor een beschrijving op welke manieren Stichting Dionne de gezinnen ondersteund verwijzen wij u naar ons actueel activiteitenverslag.

Publicatie datum: 27-4-2016

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.